Bộ Rubric các học phần tổ chức trong học kỳ II, năm học 2022-2023

STT Tên môn Mã môn Số tín chỉ Đơn vị phụ trách Thao tác
1Dược lý 3 TCDD0652Khoa Dượcxem chi tiet
2Hóa sinh lâm sàng TCDD0832Khoa Dượcxem chi tiet
3Một số dạng bào chế đặc biệt TCDD0881Khoa Dượcxem chi tiet
4Sử dụng thuốc trong điều trị TCDD0953Khoa Dượcxem chi tiet
5Nhóm GP (GDP. GSP, GPP) TCDD0912Khoa Dượcxem chi tiet
6Độc chất học TCDD0461Khoa Dượcxem chi tiet
7TT. Độc chất học TCDD0471Khoa Dượcxem chi tiet
8Dược lâm sàng 1 TCDD0532Khoa Dượcxem chi tiet
9TT. Dược lâm sàng 1 TCDD0541Khoa Dượcxem chi tiet
10Dược lâm sàng 2 TCDD0552Khoa Dượcxem chi tiet
11TT. Dược lâm sàng 2 TCDD0561Khoa Dượcxem chi tiet
12Kiểm nghiệm TCDD0863Khoa Dượcxem chi tiet
13TT. Kiểm nghiệm TCDD0871Khoa Dượcxem chi tiet
14Phương pháp nghiên cứu khoa học Dược TCDC0442Khoa Dượcxem chi tiet
15Bào chế & Công nghiệp dược 1 TCDD0412Khoa Dượcxem chi tiet
16TT. Bào chế & Công nghiệp dược 1 TCDD0421Khoa Dượcxem chi tiet
17Dược động học TCDD0503Khoa Dượcxem chi tiet
18Dược liệu 2 TCDD0602Khoa Dượcxem chi tiet
19TT. Dược liệu 2 TCDD0611Khoa Dượcxem chi tiet
20Hóa sinh 2 TCDD0782Khoa Dượcxem chi tiet
21TT. Hóa sinh 2 TCDD0791Khoa Dượcxem chi tiet
22Hóa trị liệu TCDD0841Khoa Dượcxem chi tiet
23Pháp chế dược TCDD0922Khoa Dượcxem chi tiet
24Hóa hữu cơ 1 TCDD0072Khoa Dượcxem chi tiet
25Vật lý 2 TCDD0092Khoa Dượcxem chi tiet
26Hóa hữu cơ 2 TCDD0142Khoa Dượcxem chi tiet
27TT. Hóa hữu cơ 2 TCDD0151Khoa Dượcxem chi tiet
28TT. Hóa lý Dược TCDD0171Khoa Dượcxem chi tiet
29Hóa phân tích 1 TCDD0282Khoa Dượcxem chi tiet
30TT. Hóa phân tích 1 TCDD0291Khoa Dượcxem chi tiet
31Thực hành dược khoa 1 - P1. Những kỹ thuật căn bản TCDD1131Khoa Dượcxem chi tiet
32Thực hành dược khoa 1 - P2. Nhận thức dược liệu TCDD1142Khoa Dượcxem chi tiet
33Hóa đại cương vô cơ TCDD1344Khoa Dượcxem chi tiet
34Vật lý TCDD1362Khoa Dượcxem chi tiet
35Hóa sinh 1 TCDD0572Khoa Dượcxem chi tiet
36Sử dụng thuốc trong điều trị TCDY1732Khoa Dượcxem chi tiet
37Dược lý 1 TCDD1273Khoa Dượcxem chi tiet
38TT. Dược lý 1 TCDD0671Khoa Dượcxem chi tiet
39Sinh học và Di truyền TCDY1773Khoa Dượcxem chi tiet
40Chủ nghĩa xã hội khoa học TCDB1662Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
41Kinh tế vi mô TCDK0013Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
42Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TCDB1682Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
43Marketing căn bản TCDK1133Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
44Pháp luật đại cương TCDB0172Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
45Tài chính - Tiền tệ TCDK0953Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
46Triết học Mác - Lênin TCDB1643Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
47Định giá tài sản TCDK0442Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
48Kế toán chi phí TCDK0322Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
49Kiểm toán TCDK0362Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
50Kinh tế doanh nghiệp TCDK0742Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
51Kinh tế dược 2 TCDK0791Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
52Kinh tế lượng TCDK0032Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
53Kỹ năng phỏng vấn và xin việc TCDB0482Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
54Luật kinh tế TCDK0042Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
55Marketing và thị trường dược phẩm TCDK0762Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
56Nghiên cứu Marketing TCDK0143Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
57Nguyên lý thực hành bảo hiểm TCDK0452Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
58Phương pháp nghiên cứu kinh tế TCDK0082Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
59Quản trị bán hàng TCDK0182Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
60Quản trị kinh doanh dược TCDK0922Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
61Quản trị sản xuất TCDK0242Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
62Quản trị tài chính TCDK0253Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
63Tài chính doanh nghiệp TCDK0492Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
64Tài chính tiền tệ TCDK0272Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
65Tư tưởng Hồ Chí Minh TCDB0162Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
66Thanh toán quốc tế TCDK0402Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
67Thuế TCDK0292Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
68Thương mại điện tử TCDK0302Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
69Chuyên đề chuyên ngành TCDK0092Khoa Kinh tế_Luậtxem chi tiet
70Toán cao cấp TCDB1332Khoa CNTTxem chi tiet
71Xác suất thống kê TCDB2052Khoa CNTTxem chi tiet
72Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP1 TCDB1743Khoa GDQP_ANxem chi tiet
73Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP2 TCDB1752Khoa GDQP_ANxem chi tiet
74Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP3 TCDB1762Khoa GDQP_ANxem chi tiet
75Giáo dục quốc phòng - An ninh - HP4 TCDB1772Khoa GDQP_ANxem chi tiet
76Bóng chuyền 1 TCDB1921,5TTDVTHxem chi tiet
77Bóng chuyền 2 TCDB1931,5TTDVTHxem chi tiet
78Bóng đá 1 TCDB1941,5TTDVTHxem chi tiet
79Bóng đá 2 TCDB1951,5TTDVTHxem chi tiet
80Bóng rổ 1 TCDB1881,5TTDVTHxem chi tiet
81Bóng rổ 2 TCDB1891,5TTDVTHxem chi tiet
82Cầu lông 1 TCDB1841,5TTDVTHxem chi tiet
83Cầu lông 2 TCDB1851,5TTDVTHxem chi tiet
84TT. Y học cổ truyền TCDY1061Khoa Yxem chi tiet
85TT. Y học gia đình TCDY1461Khoa Yxem chi tiet
86TT. Tâm thần TCDY0951Khoa Yxem chi tiet
87TT. Thần kinh TCDY1181Khoa Yxem chi tiet
88TT. Răng hàm mặt TCDY0821Khoa Yxem chi tiet
89TT. Tai mũi họng TCDY0931Khoa Yxem chi tiet
90TT. Nhi khoa 1 TCDY0521Khoa Yxem chi tiet
91TT. Nhi khoa 2 TCDY0541Khoa Yxem chi tiet
92TT. Nhi khoa 3 TCDY0561Khoa Yxem chi tiet
93TT. Nhi khoa 4 TCDY1321Khoa Yxem chi tiet
94TT. Phục hồi chức năng TCDY0801Khoa Yxem chi tiet
95TT. Da liễu TCDY0231Khoa Yxem chi tiet
96TT. Lao TCDY0361Khoa Yxem chi tiet
97TT. Mắt TCDY0381Khoa Yxem chi tiet
98TT. Phụ sản 1 TCDY0741Khoa Yxem chi tiet
99TT. Phụ sản 2 TCDY0761Khoa Yxem chi tiet
100TT. Phụ sản 3 TCDY0781Khoa Yxem chi tiet
101TT. Phụ sản 4 TCDY1301Khoa Yxem chi tiet
102TT. Truyền nhiễm TCDY1001Khoa Yxem chi tiet
103TT. Nội Bệnh lý 1 TCDY0581Khoa Yxem chi tiet
104TT. Nội Bệnh lý 2 TCDY0601Khoa Yxem chi tiet
105TT. Nội Bệnh lý 3 TCDY0621Khoa Yxem chi tiet
106TT. Nội bệnh lý 4 TCDY0642Khoa Yxem chi tiet
107TT. Ngoại bệnh lý 3 TCDY0461Khoa Yxem chi tiet
108TT. Ngoại bệnh lý 4 TCDY1281Khoa Yxem chi tiet
109TT. Chẩn đoán hình ảnh TCDY0211Khoa Yxem chi tiet
110TT. Ngoại cơ sở 1 TCDY0481Khoa Yxem chi tiet
111TT. Ngoại cơ sở 2 TCDY0501Khoa Yxem chi tiet
112TT. Nội cơ sở 1 TCDY0661Khoa Yxem chi tiet
113TT. Nội cơ sở 2 TCDY0681Khoa Yxem chi tiet
114TT. Ngoại bệnh lý 1 TCDY0421Khoa Yxem chi tiet
115TT. Ngoại bệnh lý 2 TCDY0441Khoa Yxem chi tiet
116TT. Điều dưỡng cơ bản TCDY0271Khoa Yxem chi tiet
117Thực tập cộng đồng 1 TCDY1012Khoa Yxem chi tiet
118Thực tập cộng đồng 2 TCDY0982Khoa Yxem chi tiet
119Sinh lý bệnh - miễn dịch TCDY0872Khoa Yxem chi tiet
120Bệnh học cơ sở TCDY1252Khoa Yxem chi tiet
121Dịch tễ học TCDY0242Khoa Yxem chi tiet
122Mô phôi TCDY0393Khoa Yxem chi tiet
123Sinh lý 1 TCDY0882Khoa Yxem chi tiet
124Vi sinh TCDY1022Khoa Yxem chi tiet
125TT. Giải phẫu 2 TCDY0171Khoa Yxem chi tiet
126TT. Ký sinh trùng TCDY0341Khoa Yxem chi tiet
127TT. Vi sinh TCDY1231Khoa Yxem chi tiet
128TT. Mô phôi TCDY0401Khoa Yxem chi tiet
129TT. Sinh lý 1 TCDY0891Khoa Yxem chi tiet
130Tâm thần TCDY0941Khoa Yxem chi tiet
131Thần kinh TCDY0961Khoa Yxem chi tiet
132Tổ chức y tế TCDY1591Khoa Yxem chi tiet
133Y học cổ truyền TCDY1052Khoa Yxem chi tiet
134Anh văn chuyên ngành 1 TCDY1383Khoa Yxem chi tiet
135Y học gia đình TCDY1451Khoa Yxem chi tiet
136Phương pháp nghiên cứu khoa học TCDY1521Khoa Yxem chi tiet
137Ung thư đại cương TCDY1171Khoa Yxem chi tiet
138Phụ sản 1 TCDY0731Khoa Yxem chi tiet
139Phụ sản 2 TCDY0751Khoa Yxem chi tiet
140Phụ sản 3 TCDY0771Khoa Yxem chi tiet
141Răng hàm mặt TCDY0811Khoa Yxem chi tiet
142Tai mũi họng TCDY0921Khoa Yxem chi tiet
143Phụ sản 4 TCDY1291Khoa Yxem chi tiet
144Phục hồi chức năng TCDY0791Khoa Yxem chi tiet
145Da liễu TCDY0221Khoa Yxem chi tiet
146Lao TCDY0351Khoa Yxem chi tiet
147Mắt TCDY0371Khoa Yxem chi tiet
148Truyền nhiễm TCDY0992Khoa Yxem chi tiet
149Các vấn đề dân số, sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản TCDY1071Khoa Yxem chi tiet
150Ngoại bệnh lý 1 TCDY0411Khoa Yxem chi tiet
151Ngoại bệnh lý 2 TCDY0431Khoa Yxem chi tiet
152Ngoại bệnh lý 3 TCDY0451Khoa Yxem chi tiet
153Nội cơ sở 1 TCDY0652Khoa Yxem chi tiet
154Nội cơ sở 2 TCDY0671Khoa Yxem chi tiet
155Phẫu thuật thực hành TCDY0712Khoa Yxem chi tiet
156Ngoại bệnh lý 4 TCDY1271Khoa Yxem chi tiet
157TT. Phẫu thuật thực hành TCDY0721Khoa Yxem chi tiet
158Tiền lâm sàng 3 TCDY1441Khoa Yxem chi tiet
159Ngoại cơ sở 1 TCDY0471Khoa Yxem chi tiet
160Ngoại cơ sở 2 TCDY0491Khoa Yxem chi tiet
161Nội Bệnh lý 1 TCDY0571Khoa Yxem chi tiet
162Nội Bệnh lý 2 TCDY0591Khoa Yxem chi tiet
163Nội Bệnh lý 3 TCDY0612Khoa Yxem chi tiet
164Nội Bệnh lý 4 TCDY0632Khoa Yxem chi tiet
165Lý thuyết tổng hợp điều trị Nội TCDY1533Khoa Yxem chi tiet
166Lý thuyết tổng hợp điều trị Ngoại TCDY1542Khoa Yxem chi tiet
167Lý thuyết tổng hợp điều trị Sản TCDY1552Khoa Yxem chi tiet
168Lý thuyết tổng hợp điều trị Nhi TCDY1562Khoa Yxem chi tiet
169Nhi khoa 3 TCDY0551Khoa Yxem chi tiet
170Nhi khoa 4 TCDY1311Khoa Yxem chi tiet
171Chẩn đoán hình ảnh TCDY0202Khoa Yxem chi tiet
172Ký sinh trùng TCDY0332Khoa Yxem chi tiet
173Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY0853Khoa Yxem chi tiet
174TT. Sinh lý bệnh - Miễn dịch TCDY0861Khoa Yxem chi tiet
175Tiền lâm sàng 2 TCDY1431Khoa Yxem chi tiet
176Sinh lý TCDY1815Khoa Yxem chi tiet
177Giải phẫu TCDY1755Khoa Yxem chi tiet
178Tâm lý Y học - Đạo đức Y học TCDY2322Khoa Yxem chi tiet
179Thực hành lâm sàng điều trị Nội TCDY1482Khoa Yxem chi tiet
180Thực hành lâm sàng điều trị Ngoại TCDY1492Khoa Yxem chi tiet
181Thực hành lâm sàng điều trị Sản TCDY1502Khoa Yxem chi tiet
182Thực hành lâm sàng điều trị Nhi TCDY1512Khoa Yxem chi tiet
183Thực tập theo định hướng chuyên khoa Nội TCDY1698Khoa Yxem chi tiet
184Thực tập theo định hướng chuyên khoa Ngoại TCDY1708Khoa Yxem chi tiet
185Thực tập theo định hướng chuyên khoa Sản TCDY1718Khoa Yxem chi tiet
186Thực tập theo định hướng chuyên khoa Nhi TCDY1728Khoa Yxem chi tiet
187Chuyên đề chuyên ngành TCDY1741Khoa Yxem chi tiet
188Khóa luận tốt nghiệp TCDY1369Khoa Yxem chi tiet
189Thực tập tốt nghiệp TCDK0523Kinh tế-Luậtxem chi tiet
190Khóa luận tốt nghiệp TCDK09410Kinh tế-Luậtxem chi tiet
191Anh văn 4 TCDB1815TTNN&HTQTxem chi tiet
192Anh văn 2 TCDB1795TTNN&HTQTxem chi tiet
193Di truyền học TCDY0092Khoa Dượcxem chi tiet
194Hóa đại cương vô cơ 2 TCDD0062Khoa Dượcxem chi tiet
195TT. Hóa đại cương vô cơ 2 TCDD0101Khoa Dượcxem chi tiet
196Toán - Thống kê Y Dược TCDB1322Khoa CNTTxem chi tiet
197Bóng đá căn bản 1 TCDB1031TT. DVTHxem chi tiet
198Toán kinh tế TCDK0312Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
199Anh văn chuyên ngành TCDD1232Khoa Dượcxem chi tiet
200Hóa hữu cơ TCDD1122Khoa Dượcxem chi tiet
201Vật lý đại cương TCDD1041Khoa Dượcxem chi tiet
202Thực tế đa khoa TCDD1012Khoa Dượcxem chi tiet
203Quản trị chiến lược TCDK0202Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
204Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam TCDB0143Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
205Kinh tế chính trị Mác - Lênin TCDB1652Khoa kính tế _ Luậtxem chi tiet
206Thực hành dược khoa 2 - P1 TCDD1151Khoa Dượcxem chi tiet
207Giải phẫu 2 TCDY0162Khoa Yxem chi tiet
208TT. Giải phẫu bệnh TCDY0291Khoa Yxem chi tiet
209TT. Giải phẫu 1 TCDY0151Khoa Yxem chi tiet
210TT. Dịch tễ học TCDY0251Khoa Yxem chi tiet
211Điều dưỡng cơ bản TCDY0262Khoa Yxem chi tiet
212Sinh lý TCDY0832Khoa Yxem chi tiet
213Vi sinh TCDY1032Khoa Yxem chi tiet
214Nhi khoa 2 TCDY0531Khoa Yxem chi tiet
215Ký sinh trùng TCDY0322Khoa Yxem chi tiet
216TT. Sinh lý TCDY0841Khoa Yxem chi tiet
217Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm TCDY1651Khoa Yxem chi tiet
218Tiền lâm sàng 1 TCDY1421Khoa Yxem chi tiet
219Sinh lý 2 TCDY0902Khoa Yxem chi tiet
Các tin khác